Privacy Notice

September 11, 2019

Adatvédelmi tájékoztató

Privacy Notice

A Közép-európai Egyetem, (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 9., a továbbiakban „Egyetem” vagy „CEU”), nagy figyelmet fordít személyes adatainak védelmére és a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartására és arra, hogy az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR*), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfeleljünk. Ez az adatvédelmi tájékoztató a rendszeres hírlevél, illetve  meghívó küldése céljából gyűjtött személyes adatok felhasználására, kezelésére és megőrzésére vonatkozik.

 

*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

At Közép-európai Egyetem (Central European University, seat: 1051 Budapest, Nádor u. 9.; hereinafter „University” or “CEU”) we place great emphasis on the protection of your personal information and compliance with the applicable data privacy requirements, including specifically the EU General Data Protection Regulation (GDPR*). This Privacy Notice relates to the collection, use, transfer, and retention of personal data related to sending regular newsletters and invitations about our events at the University.

 

 

*Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?

A Közép-európai Egyetem Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB) 2005-es alapítása egy új és egyre inkább fejlődő interdiszciplináris terület elismerésén alapul: a biotechnológia etikai, jogi és társadalmi vonatkozásai.

1. Who are we and what do we do?

The Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB) was established in 2005 based on the recognition of a new and increasingly developing interdisciplinary field: the ethical, legal and social implications of biotechnology.  

2. Az adatkezelő elérhetősége

Közép-európai Egyetem
1051 Budapest
Nádor u. 9. 
Telefon: + 36 1 3273000

 

 

2. Contact details of the Data Controller

Közép-európai Egyetem
1051 Budapest
Nádor u. 9. 
Phone: + 36 1 3273000

 

 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Szél Írisz
adatvédelmi tisztviselő 

1051 Budapest, Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 327-3000
E-mail: privacy@ceu.edu

3. Contact details of the Data Protection Officer

Írisz Szél
Data Protection Officer

1051 Budapest, Nádor u. 9.
Phone: + 36 1 327-3000
E-mail: privacy@ceu.edu

4. Mi a személyes adatok kezelésének célja?

 1. Kapcsolattartás, valamint a CELAB által szervezett  eseményekről történő rendszeres tájékoztatás hírlevél formájában, illetve az események meghívóinak megküldése az érintettek számára.

2. Regisztráció a CELAB által szervezett eseményekre. A regisztrációs adatok felhasználása az esemény szervezése céljából.

3. Fotók készítése az eseményeken.

4. A fotók felhasználása a CELAB eseményekről szóló dokumentáció céljából.

5. A fotók megjelentetése a közösségi médiában (Facebook).

 

4. What is the purpose of processing your data?

1. We process your personal data for contacting you, as well as sending invitations and newsletters regularly about our upcoming events.

 

2. Registration for the events organized by CELAB. Using registration data to organize the event. 

3. Taking photos at the events

4. Using the photos with the aim of documentation of CELAB events

5. Publishing the photos in social media ( Facebook)

 

 

5. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja a 4. pontban meghatározott adatkezelési célok tekintetében?

4.1.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. A személyes adatokat az Egyetem az érintettől gyűjti, ugyanakkor az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

Az érintett a jelen Tájékoztató ismeretében a regisztrációs lap, beleértve a hozzájárulásra vonatkozó négyezetek kitöltésével és a „Küldés” gomb megnyomásával adja meg a hozzájárulását személyes adatai jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

4.2.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

4.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

 

4.4.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 4) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke

 

4.5.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

A nyilvános eseményre történő regisztrációval és az azon való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az eseményen fényképet készítsünk.

 

Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni.

Abban az esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az Egyetem jogos érdeke, Önnek jogában áll az adatkezelés ellen tiltakozni.

5. What is our legal basis for processing your data for the purposes set out in section 4?

4.1.

The legal basis for data processing is the consent of the data subject under Article 6 (1) (a) of the GDPR. Personal data is collected by the University from the data subject, however, the data subject is not obliged to provide personal data, and failure to provide data shall have no adverse legal consequences for the data subject.

In the light of this Privacy Notice, the data subject, by completing the registration form and ticking the check-boxes for consent, and by pressing the "Submit" button, consents to the processing of his/her personal data in accordance with this Privacy Notice.

4.2.

The legal basis for data processing is the consent of the data subject under Article 6 (1) (a) of the GDPR.

4.3.

The legal basis for data processing is the consent of the data subject under Article 6 (1) (a) of the GDPR.

 

4.4.

The legal basis for data processing is the legitimate interest of the data controller under Article 6 (1) (f) of the GDPR.

4.5.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

By registering to and attending at public events you give your explicit permission to photo taking.

 

You are entitled to withdraw your consent at any time.

When we rely on our legitimate interest as the legal basis for processing, you have the right to object to the processing.

 

6. Milyen személyes adatait gyűjtjük?

A jelen Tájékoztató 4. pontjában meghatározott adatkezelési célból a CELAB az alábbi személyes adatokat kezelheti:

-          Név
-          E-mail cím
-          Képmás

6. What kind of personal data do we collect?

For the purpose of data processing specified in point 4 of this Privacy Notice, CELAB may process the following personal data:

-          Name
-          E-mail address
-          Photo

 

7. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

Az adatokat a Közép-európai Egyetem Művészeti és Kulturális Központja kezeli.

Az adatokat harmadik személy részére csak akkor továbbítjuk, ha ezt jogszabály teszi kötelezővé, illetve ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult.

A jelen tájékoztató 4. pontjában meghatározott adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatását vesszük igénybe:

 • Office 365: az USA-ban rendelkezik székhellyel, de az Egyetem adatait az Amszterdamban és Dublinban található adat központokban tárolják. A székhellyel rendelkező CEU adatai az EU-ban vannak tárolva Amszterdamban és Dublinban található adatközpontokban. A szoftvert e-mail és dokumentumkezelésre használjuk.

 

7. Whom do we share your personal data with?

Your personal data is processed by CELAB.

Unless we have a legal obligation or the data subject consents explicitly to do so, we will not disclose your data to third parties.

For the purposes set out in section 4, we may need to pass your information to our third-party service provider acting as data processors, as follows:

 • Office 365: Based in the US, with University’s data stored within EU in datacenters located in Amsterdam and Dublin. Software As a Service which provides University’s email and document management.

 

8. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait a 4. pontban meghatározott adatkezelési célok tekintetében?

4.1.

5 évig vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük a nevét és e-mail címét.

 4.2.

A regisztrációhoz megadott nevet és e-mail címet, amennyiben hírlevélre nem iratkozik fel, az eseményt követő 5 napon belül töröljük.

4.4.

We process the photos for documentation purposes for 5 years.

4.5.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, és azt a GDPR alapján törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 A fent megadott időszak után, töröljük adatait a rendszerből, feltéve, hogy az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 
Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásától számított legkésőbb 25 (huszonöt) napig – technikai okokból – kezeljük még a személyes adatokat, majd véglegesen töröljük őket a rendszerünkből.

8. How long will your information be held for the purposes set out in section 4?

 
4.1.

We process your name and e-mail address for 5 years or until
your consent is withdrawn.

4.2.

Your name and e-mail address provided for the registration will be deleted 5 days after the event, unless you sign up for newsletters.

4.4.

Dokumentációs célból a fotókat 5 évig őrizzük.

4.5.

Where we have made the personal data public and are obliged pursuant to the GDPR to erase your personal data, we, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform controllers which are processing the personal data that you have requested to be erased by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data.

 

After the period specified above, we shall delete your personal data from our system, unless data processing has a further legal basis.

 After you withdraw your consent, we will process your personal data for a maximum of 25 (twenty-five) days for technical reasons. After this period, we shall delete your personal data from our system.

9. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

 

Önnek jogában áll

 • kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést,
 • tiltakozni az adatainak a kezelése ellen,
 • kérni az adatainak a helyesbítését,
 • kérni az adatainak törlését,
 • korlátozni a személyes adatainak a felhasználását,
 • kérni adatainak hordozhatóságát,
 • hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • jogorvoslattal élni.

A fenti jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, hogy írjon az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjének a privacy@ceu.edu vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 9 címre.

Az Egyetem mindent elkövet annak érdekében, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően teljesítse kérelmét, és írásban válaszol a kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon belül.

Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságtól kíván segítségét kérni, az alábbi címen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

 A hatósági jogorvoslat mellett lehetősége van bírósághoz is fordulni az adatkezelő tevékenysége miatt. Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

9. What are your rights?

 

You have a right

 • to access your personal data,
 • to object to the processing of your personal data,
 • to rectify,
 • to erase and
 • to restrict processing your personal data
 • to withdraw your consent at any time
 • to an effective legal remedy.

If you wish to exercise any of these rights, please email to privacy@ceu.edu or write to us at University Data Protection Officer, Nádor utca 9, 1051 Budapest, Hungary. The University will make every effort to fulfill your request to the extent allowed by law and will respond in writing within 25 days of receiving your request.

 

 

Should you wish to request help from the relevant national authority, their details are as follows:

National Authority for Data Protection and Freedom of Information

Postal address: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Address: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Phone: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: privacy@naih.hu

Web: http://naih.hu/general-information.html

In addition to the legal remedy, you have the right  to apply to the court againts the activites of data controller. In Hungary, at the data subject’s request, the action may be brought before the court that is competent based on the domicile or the place of residence of the data subject.

10. Személyes adatainak biztonsága

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságosan és körültekintően kezeljük személyes adatait. Minden adatot biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a belső adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezelünk és tárolunk. Adatait nem adjuk el és nem adjuk át más szervezeteknek. További részletekért kérjük olvassa el a Közép-európai Egyetem adatvédelmi szabályzatát https://documents.ceu.edu/documents/p-1805.

10. Security of your information

We are committed to holding your data securely and treating it with sensitivity. All data are held securely and in accordance with the relevant data privacy laws and our internal policies. We do not sell to or trade your data with any other organizations. For further details please see University’s Data Protection Policy: https://documents.ceu.edu/documents/p-1805

Share